Sünnet namazların yerine kaza namazı kılınabilir mi?

Sünnet namazların yerine kaza namazı kılınabilir mi?

Sünnet namazların yerine kaza namazı kılınabilir mi?

Geçmiş namazlarm kazası ile meşgul olmak nafile kılmaktan daha önemli ve daha uygundur. Hanefi Mezhebi’ne göre beş vakit namazlarm sünnetleri ile kuşluk, teşbih, tahiyyetülmescid ve evvâbin namazlarının ye­rine kaza namazlarının kılınması daha iyi değildir. Kaza namazlarının ye­rine bu sünnetleri terk etmek uygun görülmemiştir.

Çünkü beş vakit namazlarda kılınan sünnetler ve hakkında hadis bulu­nan diğer nafile namazlar bir yerde, farz namazlarm tamamlayıcısı hük­mündedir ve Peygamberimizin (a.s.m.) şefaatine vesiledir. Kaza namazla­rını kılmak için belli bir vakit olmadığı ve istenildiği vakit kılmak mümkün olduğu halde, farzlardan önce veya sonra kılman sünnetlerin telâfisi müm­kün değildir.

Bu hususa temas eden Ömer Nasuhi Bilmen şöyle der:

“Maahâzâ namazlan kazava bırakmak bir günahtır. Bu günahtan müm­kün mertebe kurtulmak için sünnetleri feda etmek uygun olmaz. Böyle bir günahı işleyen kimsenin fazla ibadette bulunarak aff-ı ilahiye iltica etmesi gerekirken, hakkında şefaat-ı Nebeviye’nin tecellisine vesile olacak bir kısım mübarek sünnetleri, nafileleri terk etmesi nasıl muvafık olabilir? Hem bir kı­sım vakfiyeleri (vakit namazlarını) kazaya bırakmak hem de diğer bir kısım vakfiyeleri kendilerini mükemmel olan sünnetlerden tecrid etmek iki kat ku­sur olmaz mı? Bunun hilâfma olan bazı nakiller muteber değildir. Müftâbih olan kavle muhaliftir. Hem sünnetleri hem de kaza namazlarını kılmaya mü­sait vakit bulamadıklarını iddia edenler bulunursa bunlar munsifane (insaflı) bir iddiada bulunmuş sayılmazlar. Beyhude yere en kıymetli vakitlerini zayi eden insanlar, bilmem böyle bir iddiaya ne yüzle cüret edebilirler?”

Hanefi Mezhebi’ne göre sünnetlerin yerine kaza kılınmasının uygun ve evla olmaması demek, “sünnet yerine kaza kılmak caiz değildir” manasına gelmez. Kılındığı takdirde bir günah işlenmiş olmaz.

Diğer taraftan Hanefi Mezhebi’nden başka üç mezhebe göre, üzerinde kaza namazı olan bir kimsenin nafile namazı ile meşgul olması, sünnet kılması caiz değildir.

Maliki Mezhebi’ne göre, üzerinde kaza namazı bulunan bir kimsenin nafile namaz kılması haramdır. Ancak beş vakit namazların sünnetleri ile tahiyyatül-mescidin kılınabileceğine dair ruhsat vardır. Bunların dışında mesela teravih namazı ile meşgul olduğu takdirde sevap alsa da kaza na­mazını geriye bıraktığı için günaha girmiş sayılır.

Şafiî Mezhebi’ne göre de üzerinde kaza namazı olan bir insanın, bu na­mazları kılıp borcundan kurtuluncaya kadar gerek beş vakit namazların sünnetleri olsun, gerekse diğer nafileler olsun başka nafile kılması haram­dır; bir an önce kazaları bitirmesi gerekir.

Hanbelî Mezhebi’ne göre ise üzerinde geçmiş namazları olan bir kimse­nin nafile kılması haramdır. Ancak vitir namazı ile beş vakit namazların sünnetlerini kılmak caizdir. Fakat kazaya kalmış olan namazları çok olan kimsenin bunları da kılmayarak kaza namazları ile meşgul olması daha uygundur. Yalnız sabah namazının sünnetini kılmak gerekir, bu terk edi­lemez.219

el-Mezahibü’l-Erbaa, 1:491.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM